انواع گونه های بومادران

توضیحات:

 • به نام خدا

  گیاه بومادران دو روایت همراه خود دارد

  روایت اول: این است که مادران شیر زن عشایر، در هنگام غذا دادن به کودکان شیرخوار خود، قسمتی از این گیاه را در کنار خود و کودک قرار می‌دادند تا کودک بوی این گیاه را همزمان حس کند و زمانی که مادر مشغول کار روزانه بود، در کنار کودک خود گیاه بومادران را قرار می‌دادند تا کودک احساس امنیت و آرامش کند.
  روایت دوم: آشیل که از قهرمانان یونان می‌شناسیم، فرزند هرکول و تتیس (الهه دریا) بود؛ در جنگ تروآ، آشیل شرکت داشت و نزدیک به پیروزی بود، اما در گذشته، در یکی از نبردهایش معبد الهه آپولون را در هم شکسته بود و آپولون با کمانش در جنگ تروآ به پاشنه آشیل تیر زد و آن را به شدت زخمی کرد و مادر آشیل، تتیس تا متوجه می‌شود، گیاه بومادران را بر روی پاشنه آشیل قرار می‌دهد و خونریزی آشیل سریعا بند می‌آید.
  در آن جنگ آشیل بخاطر آسیب‌های فراوان فوت می‌کند
  اگر به نام علمی تمام گونه‌های بومادران دقت کنید، متوجه میشوید که با اسم Achillea شروع می‌شود.

  گونه‌های بومادران در ایران

  بومادران هزار برگ Achillea millefolium

  بومادران کرمانشاهی، بومادران حلبی Achillea aleppica

  بومادران دماوندی Achillea aucheri Boiss. subsp. Aucheri

  بومادران دماوندی بی کرک Achillea aucheri boiss. subsp. glabra Hub

  بومادران زرد، بومادران مزرعه روی Achillea bieberesteini afan

  بومادران خوشرنگ، بومادران باغی Achillea callichroa boiss

  بومادران سرسان، بومادران انبوه Achillea conferta dc

  بومادران تبریزی Achillea cuneatiloba boiss & buhse

  بومادران زاگرسی، بومادران خزری Achillea filipendulina lam

  بومادران بختیاری، بومادران کلاری Achillea kellalensis boiss. & hausskn

  بومادران تماشایی، بومادران شریف Achillea nobilis l. subsp. neilreichii (kerner) for manek

  بومادران کم گل، بومادران پنبه ای Achillea oligocephala dc

  بومادران دربندی، بومادران شمیرانی Achillea oxyodonta boiss

  بومادران قوچانی، بومادران خراسانی Achillea pachycephala rech. f

  بومادران مویین  Achillea setacea waldst

  بومادران طالقانی Achillea talagonica boiss

  بومادران بیابانی Achillea tenuifoloa lam

  بومادران کوهستانی، چوپان کبریتی Achillea vermicularis trin


 • تهیه و تنظیم توسط صحرا دارو
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :